ارسال پیامک به کد پستی

از طریق ارسال پیامک به کد پستی، شما قادر خواهید بود به مناطق مختلف کد پستی، ارسال پیامک داشته باشید .

در ابتدا متن پیامک خود را درج کرده و در مرحله بعد کد پستی خود را وارد می کنید. توجه بفرمایید که هرچه تعداد کد پستی شما از 10 رقم کمتر باشد محدوده مورد نظر بزرگتر می شود.

برای مثال کد پستی یک ساختمان 10 رقمی است، حال اگر شما دو رقم از کد پستی را حذف کنید و کد پستی را 8 رقمی درج کنید به جای آن ساختمان کل محله را در نظر خواهد گرفت .
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:

SWF file not found. Please check the path.

سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه