وب سرویس ارسال پیامک جهت ارسال منطقه ای

آدرس وب سرویس:
برای کد نویسی دات نتhttp://87.107.121.54/post/Actions.asmx
برای کدنویسphp  و Javaدhttp://87.107.121.54/post/Actions.asmx?wsdl

 

متد GetBranchs : این متد برای دریافت شناسه شاخه های بانک اطلاعات شماره ها و همچنین تعداد شماره های هر شاخه در سامانه ارسال پیامک بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Owner Int شناسه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر (برای شاخه اصلی عدد صفر را وارد نمائید)
مقدار بازگشتی
ReturnValue Branchs[] خروجی آرایه ای از کلاس Branchs مباشد.

 

متد AddBranch : این متد برای اضافه کردن نام شاخه (نام بانک اطلاعاتی) موردنظر شما به کار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
BranchName String نام شاخه موردنظر که قرار است در پنل کاربران اضافه شود
Owner Int درصورتیکه تصمیم به درج زیرشاخه دارید، شناسه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر وارد شود. برای شاخه اصلی صفر لحاظ شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

یک عدد: این عدد شناسه مربوط به شاخه اضافه شده می باشد.
0:نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.
1:شناسه شاخه وارد شده صحیح نمی باشد.

 

متد AddNumber : برای اضافه کردن شماره های موردنظر در شاخه های دلخواه، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Owner Int شناسه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر (برای شاخه اصلی عدد صفر را وارد نمائید)
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.
1: شماره های موردنظر با موفقیت در شاخه دلخواه اضافه شدند.
3: شناسه شاخه وارد شده 0 درج گردیده است.
4: شناسه شاخه وارد شده صحیح نمی باشد.

 

متد RemoveBranch : این متد برای حذف شاخه های اضافه شده مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Bulkid Int آی دی مربوط به شاخه موردنظر که از متد addbranch بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 1:شاخه موردنظر باموفقیت  حذف گردید.
2: نام کاربری یا کلمه عبور یا شناسه شاخه مورد نظر صحیح نمی باشد.

 

متد AddBulk : از این متد جهت ارسال به شاخه موردنظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
From String شماره فرستنده (به عنوان مثال1000123 )
Branch Int کد شاخه دریافت شده از متد GetBranchs
BulkType Byte 1:تصادفی
2: ترتیبی
Title String عنوان ارسال
Message String متن پیامک
RangeFrom Int از شماره ، مثلا 912280
RangeTo Int تا شماره، مثلا 912289
DateToSend DateTime تاریخ و زمان  میلادی برای ارسال
RequestCout Int تعداد شماره های درخواستی که نباید بیشتر از شماره های موجود باشد.
RowFrom Int تعیین ردیف درخواستی (به صورت پیشفرض می توانید از ردیف 0 درخواست نمائید.)
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد شناسه بسته ارسال (کد ارسال) می باشد. (این مقدار جهت مشاهده وضعیت ارسال می بایست ذخیره گردد.)
0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.

 

متد 2 AddBulk : از این متد جهت ارسال به شاخه موردنظر استفاده می شود.

 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
From String شماره فرستنده (به عنوان مثال1000123 )
Branch Int کد شاخه دریافت شده از متد GetBranchs
BulkType Byte 1:تصادفی
2: ترتیبی
Title String عنوان ارسال
Message String متن پیامک
RangeFrom String از شماره ، مثلا 912280
RangeTo String تا شماره، مثلا 912289
DateToSend DateTime تاریخ و زمان  میلادی برای ارسال با فرمت زیر وارد شود:(تفاوت این متد با متد AddBulk در نوع این پارامتر می باشد)
((دقیقه):(ساعت)  (عدد روز میلادی) . (عدد ماه میلادی) . (عدد سال میلادی))، به عنوان مثال: 2013.5.15 11:56
RequestCout Int تعداد شماره های درخواستی که نباید بیشتر از شماره های موجود باشد.
RowFrom Int تعیین ردیف درخواستی (به صورت پیشفرض می توانید از ردیف 0 درخواست نمائید.)
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد شناسه بسته ارسال (کد ارسال) می باشد. (این مقدار جهت مشاهده وضعیت ارسال می بایست ذخیره گردد.)
0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.

 

 

متد GetBulkCount : این متد برای دریافت تعداد شماره های موجود در شاخه موردنظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Branch Int شناسه مربوط به شاخه موردنظر
RangeFrom String از شماره ، مثلا 912280
RangeTo String تا شماره، مثلا 912289
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد تعداد شماره های موجود در شاخه می باشد.
0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.

 

متد GetBulkStatus : این متد جهت تعیین وضعیت ارسال بسته ارسال شده استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
BulkId Int کد یا شناسه ارسال که از متد AddBulk بدست آمده است.
پارامتر های خروجی
Send String پارامتر خروجی به صورت ref مشخص کننده تعداد پیامک های ارسال شده است.
failed String پارامتر خروجی به صورت ref مشخص کننده تعداد پیامک های ارسال شده است.
status Int

پارامتر خروجی به صورت ref مشخص کننده وضعیت بسته است.
0: منتظر تائید
1: منتظر ارسال
2: در حال ارسال
3: ارسال شده
4: ارسال نشده
5: انصراف از ارسال
6: حذف شده
7: تائید نشده

مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: درخواست ناموفق بود.
1: درخواست با موفقیت انجام شد.

 

متد GetTodaySent : این متد برای دریافت تعداد کل ارسال های روز به کار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد تعداد ارسال های روز را نمایش می دهد.
0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.

 

متد GetTotalSent : این متد برای دریافت تعدادکل ارسال ها  به کار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد تعداد کل ارسال ها را  نمایش می دهد.
0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.

 

متد RemoveBulk : این متد برای حذف ارسال انبوه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Bulkid Int آی دی مربوط به ارسال انبوه موردنظر که از متد addBulk  بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است.
1-: آی دی مربوط به ارسال انبوه به درستی وارد نشده است.
1: ارسال انبوه موردنظر با آی دی وارد شده  باموفقیت  حذف گردید.

 

متد SendMultipleSMS :  این متد برای چندین ارسال همزمان چند پیامک با متون مختلف، به چند شماره استفاده می شود. (ارسال متناظر):

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
To  String[]   آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From String
شماره خط اختصاصی جهت ارسال،  به عنوان مثال: 1000123
Text  String[] آرایه ای از متون موردنظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره ها ی دریافت کننده، ارسال می شوند)
Isflash
Bool
نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند.
Udh
String برای ارسال روی پورت خاص استفاده می شود در غیراینصورت آنرا خالی رها کنید.
پارامتر های خروجی
RecId
Ref long[] پارامتر خروجی به صورت ref  ، این مقدار جهت دریافت وضعیت تحویل استفاده می شود.
status
Ref long[] پارامتر خروجی به صورت ref  ،به ازای هر خانه آرایه، عدد 0 نشاننده ارسال موفق و عدد 1 بیانگر ارسال ناموفق می باشد.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1: ارسال با موفقیت انجام شد.
2:اعتبار کافی نمی باشد.
3: محدودیت در ارسال روزانه
4:محدودیت در حجم ارسال
5: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6:سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
7: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
8: عدم رسیدن به حداقل ارسال
9: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد
10: کاربر مسدود شده است.

 

متد SendMultipleSMS2 : این متد برای ارسال همزمان چند پیامک با متون مختلف و شماره فرستنده های مختلف، به چند شماره استفاده می شود. (ارسال متناظر)

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
To  String[]  آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From String
شماره خط اختصاصی جهت ارسال،  به عنوان مثال: 1000123
Text  String[] آرایه ای از متون موردنظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره ها ی دریافت کننده، ارسال می شوند)
Isflash
Bool
نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند.
Udh
String برای ارسال روی پورت خاص استفاده می شود در غیراینصورت آنرا خالی رها کنید.
پارامتر های خروجی
RecId
Ref long[] پارامتر خروجی به صورت ref  ، این مقدار جهت دریافت وضعیت تحویل استفاده می شود.
status
Ref long[] پارامتر خروجی به صورت ref  ،به ازای هر خانه آرایه، عدد 0 نشاننده ارسال موفق و عدد 1 بیانگر ارسال ناموفق می باشد.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1: ارسال با موفقیت انجام شد.
2:اعتبار کافی نمی باشد.
3: محدودیت در ارسال روزانه
4:محدودیت در حجم ارسال
5: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6:سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
7: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
8: عدم رسیدن به حداقل ارسال
9: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد
10: کاربر مسدود شده است.

 

pdf-24     دانلود وب سرویس ارسال پیامک جهت ارسال منطقه ای

 

برای اطلاعاتب بیشتر می توانید با شماره 021.22391021 تماس بگیرید

مطالب مرتبط:
دانلو راهنما و نمونه کدهای وب سرویس ارسال پیامک
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه