وب سرویس ارسال پیامک دفترچه تلفن از سامانه ارسال پیامک

آدرس وب سرویس ارسال پیامک:
برای کد نویسی دات نت:  http://87.107.121.54/post/contacts.asmx
برای کد نویسی php , javaا :  http://87.107.121.54/post/contacts.asmx?wsdl

 

متد AddGroup : جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
GroupName String نام گروه موردنظر جهت اضافه شدن
Descriptions String
شرح
Showtochilds Bool جهت نمایش اطلاعات گروه به کاربران زیر مجموعه true و جهت عدم نمایش fulse استفاده می شود
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.
1: ثبت گروه موردنظر و درج در دفترچه تلفن

 

متد AddContact : جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
GroupIds string id مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود. 
(این کد در بخش گروه های دفترچه تلفن ، قبل از عنوان گروه درج گردیده است.)
 FirstName  string  نام
 LastName string  نام خانوادگی
 NickName string   نام مستعار
 Corporation string   نام شرکت
 MobileNumber string   شماره موبایل
 Phone string   تلفن ثابت
Fax  string   شماره فکس
 Birthdate DateTime   تاریخ تولد
Email   String  آدرس ایمیل
Gender  Byte   جنسیت (عدد 1 برای جنسیت مؤنث و عدد 2 برای جنسیت مذکر استفاده شود)
 Province int   کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City  int   کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address  String   آدرس
PostalCode  String   کد پستی
AdditionalDate  DateTime   تاریخ مناسبت اضافی (برای خالی رها کردن از MaxValue استفاده شود)
 AdditionalText String   متن اضافی
Descriptions  String   شرح
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: عدم ثبت اطلاعات کاربر
1: ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن

 

متد CheckMobileExistInContact : جهت بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
MobileNumber string شماره موبایل موردنظر جهت بررسی
مقدار بازگشتی
ReturnValue int 1-:نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.
0::شماره در دفترچه تلفن موجود نمی باشد.
1:شماره در دفترچه تلفن موجود است.

 

متد GetContacts : جهت دریافت اطلاعات دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
GroupId Int آی دی مربوط به گروه موردنظر
Keyword   String  واژه یا شماره مورنظر جهت جستجو
From   Int  شماره ردیف
 Count  Int  تعداد درخواستی 
مقدار بازگشتی
ReturnValue Gridlist[] خروجی لیستی از کلاس contacts می باشد که اطلاعات مربوط به واژه جستجو شده را نمایش می دهد.

 

متد GetGroups : جهت دریافت اطلاعات گروه ها استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
مقدار بازگشتی
ReturnValue list[] خروجی لیستی از کلاس  Groups مباشد.

 

متد ChangeContact : جهت ویرایش مخاطب استفاده می شود.

 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
MobileNumber string شماره موبایل
 FirstName  string  نام
 LastName string  نام خانوادگی
 NickName string   نام مستعار
 Corporation string   نام شرکت
 Phone string   تلفن ثابت
Fax  string   شماره فکس
Email   String  آدرس ایمیل
Gender  Byte   جنسیت (عدد 1 برای جنسیت مؤنث و عدد 2 برای جنسیت مذکر استفاده شود)
 Province int   کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City  int   کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address  String   آدرس
PostalCode  String   کد پستی
 AdditionalText String   متن اضافی
Descriptions  String   شرح
ContactStatuse int 0 غعال، 1 غیر فعال - پیشنهاد می شود این گزینه را _1 قرار دهید که وضعیت تغییر نکند.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int 0: با موفقیت ویاریش گردید.
1: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

 

متد RemoveContact : جهت حذف مخاطب استفاده می شود.

 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
MobileNumber string شماره موبایل
 FirstName  string  نام
 LastName string  نام خانوادگی
 NickName string   نام مستعار
 Corporation string   نام شرکت
 Phone string   تلفن ثابت
Fax  string   شماره فکس
Email   String  آدرس ایمیل
Gender  Byte   جنسیت (عدد 1 برای جنسیت مؤنث و عدد 2 برای جنسیت مذکر استفاده شود)
 Province int   کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City  int   کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address  String   آدرس
PostalCode  String   کد پستی
 AdditionalText String   متن اضافی
Descriptions  String   شرح
ContactStatuse int 0 غعال، 1 غیر فعال - پیشنهاد می شود این گزینه را _1 قرار دهید که وضعیت تغییر نکند.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: با موفقیت حذف گردید.
1: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

 

pdf-24     دانلود وب سرویس ارسال پیامک دفترچه تلفن

 

برای اطلاعاتب بیشتر می توانید با شماره 021.22391021 تماس بگیرید

 

مطالب مرتبط:
دانلو راهنما و نمونه کدهای وب سرویس ارسال پیامک
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه