وب سرویس دریافت پیامک از سامانه ارسال پیامک

آدرس وب سرویس:
برای کد نویسی دات نت : http://87.107.121.54/post/receive.asmx
برای کد نویسی php و javaئ : http://87.107.121.54/post/receive.asmx?wsdl

متد GetInboxCount : بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
IsRead Bool جهت مشاهده پیامک های خوانده شده true و جهت مشاهده پیامک های خوانده نشده false استفاده شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int یک عدد: این عدد با توجه به پارامتر های ورودی، تعداد پیامک ها را نمایش می دهد.
-1 : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.

متد GetMessages : جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر 1 باشد پیامک های دریافتی، اگر 2 باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر 1-
تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: 1000123 ) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی - پیشنهاد می گردد  این مقدار را 0 در نظر بگیرید.
Count Int تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetMessageStr: جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر 1 باشد پیامک های دریافتی، اگر 2 باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر 1-
تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: 1000123 ) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی - پیشنهاد می گردد  این مقدار را 0 در نظر بگیرید.
Count Int تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue String پیام های دریافتی

متد GetMessagesByDate: جهت بررسی پیامک های دریافتی بر اساس تاریخ استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر 1 باشد پیامک های دریافتی، اگر 2 باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر 1-
تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: 1000123 ) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی مثلا: از ردیف 1
Count Int تعداد رکورد درخواستی
DateFrom Datetime از تاریخ
DateTo Datetime از تاریخ
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد GetUsersMessagesByDate: جهت بررسی پیامک های دریافتی کاربران بر اساس تاریخ استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر 1 باشد پیامک های دریافتی، اگر 2 باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر 1-
تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا: 1000123 ) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی مثلا: از ردیف 1
Count Int تعداد رکورد درخواستی
DateFrom Datetime از تاریخ
DateTo Datetime از تاریخ
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class MessagesBL []

متد RemoveMessages : حذف پیام دریافتی.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
msgIds String id مربوط پیام مورد نظر
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int  

 

pdf-24     دانلود وب سرویس دریافت از سامانه ارسال پیامک

 

برای اطلاعاتب بیشتر می توانید با شماره 021.22391021 تماس بگیرید

مطالب مرتبط:
دانلو راهنما و نمونه کدهای وب سرویس ارسال پیامک
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه