وب سرویس ارسال پیامک زماندار در سامانه ارسال پیامک

آدرس وب سرویس پیامک زماندار:
برای کد نویسی دات نت:  http://87.107.121.54/post/Schedule.asmx
برای کد نویسی php , javaا :  http://87.107.121.54/post/Schedule.asmx?wsdl

 

متد AddMultipleSchedule : جهت ارسال متناظر زماندار استفاده می شود. 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
To String[] آرایه ای از شماره های مورد نظر جهت ارسال (شماره های دریافت کننده پیامک)
From String  شماره خط اختصاصی جهت ارسال،  به عنوان مثال: 1000123
Text String[] آرایه ای از متون موردنظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره ها ی دریافت کننده، ارسال می شوند)
Isflash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. ( true = تائید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime[] زمان ارسال هر پیامک را به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره های دریافت کننده، مشخص می کند.
Period Schedule.periodType تنظیم دفعات ارسال
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[]

0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1: ارسال با موفقیت انجام شد.
2: اعتبار کافی نمی باشد.
3: محدودیت در ارسال روزانه
4: محدودیت در حجم ارسال
5: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6: سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
7: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
8: عدم رسیدن به حداقل ارسال
9: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
10: کاربر مسدود شده است.

 

متد AddSchedule : جهت ارسال زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
To String شماره مورد نظر جهت ارسال
From String  شماره خط اختصاصی جهت ارسال،  به عنوان مثال: 1000123
Text String متن موردنظر جهت ارسال
Isflash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. ( true = تائید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime[] زمان ارسال هر پیامک را مشخص می کند.
Period Schedule.periodType  
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[]

0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1: ارسال با موفقیت انجام شد.
2: اعتبار کافی نمی باشد.
3: محدودیت در ارسال روزانه
4: محدودیت در حجم ارسال
5: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6: سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
7: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
8: عدم رسیدن به حداقل ارسال
9: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
10: کاربر مسدود شده است.

 

متد AddUsance : جهت ارسال سررسید استفاده می شود. 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
To String شماره مورد نظر جهت ارسال
From String  شماره خط اختصاصی جهت ارسال،  به عنوان مثال: 1000123
Text String متن موردنظر جهت ارسال
Isflash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می کند. ( true = تائید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
ScheduleStartDateTime DateTime زمان شروع ارسال برای پیامک های سر رسید
RepeatAfterDays int  تکرار ارسال پس از این تعداد روز لحاظ می شود.
ScheduleEndDateTime DateTime زمان پایان ارسال برای پیامک های سر رسید
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int[]

0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1: ارسال با موفقیت انجام شد.
2: اعتبار کافی نمی باشد.
3: محدودیت در ارسال روزانه
4: محدودیت در حجم ارسال
5: شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6: سامانه درحال بروز رسانی می باشد.
7: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد.
8: عدم رسیدن به حداقل ارسال
9: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد.
10: کاربر مسدود شده است.

 

متد GetScheduleStatus : جهت مشاهده وضعیت ارسال های زماندار استفاده می شود .

 

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
ScheduleId Int آی دی مربوط به ارسال زماندار
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: منتظر ارسال
1: در حال ارسال
2: ارسال شده
3: ارسال نشده
4: کنسل شده
5: حذف شده
-1: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

 

متد RemoveSchedule : جهت حذف پیامک زماندار استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
ScheduleId Int آی دی مربوط به ارسال زماندار
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.
1: حذف با موفقیت انجام شد.

 

pdf-24     راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال های زماندار

 

برای اطلاعاتب بیشتر می توانید با شماره 021.22391021 تماس بگیرید

مطالب مرتبط:
دانلو راهنما و نمونه کدهای وب سرویس ارسال پیامک
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه